وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری محمود رحيم پور
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : لسیانس
سابقه خدمت : 9/22
تلفن :

چارت نموداری موسي مراد پور
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : سيكل
سابقه خدمت : 3/26
تلفن :

چارت نموداری غلامرضا محمدي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : متصدي امور دفتري و ماشين نويسي
مدرك تحصيلي : ديپلم افتخاري
سابقه خدمت : 9/19
تلفن :


چارت نموداری كريم مباركي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور عمومي و پشتيباني
مدرك تحصيلي : سيكل
سابقه خدمت : 7/26
تلفن :

چارت نموداری ناصر ساعدپناه
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون آمار و انفورماتيك
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 10/8
تلفن :

چارت نموداری

عنوان پست : معاون حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 9/22
تلفن :

چارت نموداری شوقيه نصرالهي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : بايگان اسناد و مدارك كارت شناسايي ملي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 2/20
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول توزيع و كنترل كارت شناسايي ملي
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری زيبا الياسي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول توزيع و كنترل كارت شناسايي ملي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 3/21
تلفن :

چارت نموداری فرهاد كرباسي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 2/23
تلفن :

چارت نموداری جمال آژير
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 7/23
تلفن :

چارت نموداری آذر شمس اللهي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 1/14
تلفن :

چارت نموداری شهناز زندكريمي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : برنامه نويس سيستم
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 6/16
تلفن :

چارت نموداری عبداله عليمرادي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : برنامه نويس سيستم
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 9/10
تلفن :

چارت نموداری محمدمهدي غريبي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : كارشناس آمار و انفورماتيك
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 3/9
تلفن :

چارت نموداری شهلا اسماعيلي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 11/10
تلفن :

چارت نموداری سيدمحمد نقشبندي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 4/23
تلفن :

چارت نموداری حيدر اسماعيلي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 2/11
تلفن :

چارت نموداری ژاله احمدي توللي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 2/21
تلفن :

چارت نموداری رؤيا رادپور
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 11/8
تلفن :

چارت نموداری سيدحسن موحد
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : كارشناس امور ثبت احوال (مسئول بايگاني اسناد سجلي)‌
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 7/21
تلفن :

چارت نموداری مژده رهبان
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 10/10
تلفن :