وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:مدیر اداره
نام ونام خانوادگي:محمود رحیم پور
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:33 سال
تلفن:08733282608
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:رزمنده

عنوان پست سازمانی:معاون حقوقی و سجلی
نام ونام خانوادگي:اسدالله سوار
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:20 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:معاون فناوری اطلاعات
نام ونام خانوادگي:ناصر ساعدپناه
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:18 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول اسناد هویتی وآرشیو
نام ونام خانوادگي:سیامک امیری
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
سوابق شغلی:29 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:برادر شهید

عنوان پست سازمانی:مسئول امور ثبت احوال ، ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:محسن گردپور شهری
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:28 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:رزمنده

عنوان پست سازمانی:مسئول امور هویتی
نام ونام خانوادگي:رسول غلامی
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:26 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:برادر شهید

عنوان پست سازمانی:برنامه نویس کاربردی
نام ونام خانوادگي:سیدزاده فاطمه شیخ ذکریایی
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
سوابق شغلی:25 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:شهلا اسماعیلی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:20 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور حقوقی
نام ونام خانوادگي:مژده رهبان
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:20 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور هویتی
نام ونام خانوادگي:رؤیا رادپور
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:18 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:عبدالله علیمرادی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:18 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:آفاق ابراهیمی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:17 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:انجام امور دبیرخانه
نام ونام خانوادگي:اسرین غلامحسین نژاد
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:18 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:قراردادی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امورثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:مهدی ورمزیاری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:17 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کاردان شبکه
نام ونام خانوادگي:آزاده زرین
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:17 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:قراردادی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:حسابدار
نام ونام خانوادگي:حمیدرضا حامدی
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
سوابق شغلی:17 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس فناوری اطلاعات
نام ونام خانوادگي:سید کمال شیخ احمدی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:17 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:سرایدار
نام ونام خانوادگي:شهریار حسامی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:16 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:ژیلا شاه نظری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:15 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس راهبردی اسناد و مدارک
نام ونام خانوادگي:زهره غیاثی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:12 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور رفاهی و بازنشستگی
نام ونام خانوادگي:سیدجمیل برزنجه
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:5 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:شهین اسدزاده
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:شاهو صلاحیان
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور هویتی
نام ونام خانوادگي:پریسا مرادی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امورثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:عبدالله نصری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:شادیه حسینی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس هیأت حل اختلاف
نام ونام خانوادگي:لادن کریمیان
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور هویتی
نام ونام خانوادگي:نعمت الله کریمی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:4 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس راهبردی اسناد و مدارک
نام ونام خانوادگي:شاهو رمضانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:خدمات
نام ونام خانوادگي:اقبال مرادپور
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:16 سال
تلفن:08733285827
نوع استخدام:قراردادی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:خدمات
نام ونام خانوادگي:صهیب احمدی
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
سوابق شغلی:2 سال
تلفن:08733285825
نوع استخدام:شرکتی
سابقه ایثارگری:ندارد